Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden in PDF.

1. Algemeen (geldt zowel bij verhuur als reparatie en onderhoud)

1.1

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij Selfservice Zevenbergen partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen “de klant” zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de klant in van hem afkomstige correspondentie uitdrukkelijk verwezen.

1.2

Aansprakelijkheid
Selfservice Zevenbergen is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade van welke aard dan ook. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien en voor zover Selfservice Zevenbergen  opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten ter zake het ontstaan van de schade. Voor zover Selfservice Zevenbergen desalniettemin aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van Selfservice Zevenbergen te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Selfservice Zevenbergen aan de klant heeft gefactureerd voor de zaken/diensten waardoor de schade is ontstaan.

1.3

Prijzen
De prijzen zoals beschreven in de op het moment van contracteren geldende prijslijsten zijn van toepassing. Selfservice Zevenbergen heeft het recht prijslijsten te alle tijde wijzigen.

1.4

Betaling
Betaling geschiedt altijd ter plekke in de vestiging van Selfservice Zevenbergen in contanten bij het retourneren van het gehuurde materiaal of direct na afronding van de in opdracht gegeven werkzaamheden. Aanbetalingen en waarborgsommen dienen echter vooraf te worden voldaan.
Bij betaling op factuur voor zakelijke diensten, dient de factuur voor vervaldatum te worden voldaan. Bij een niet tijdige betaling, volgt een eerste herinnering. De factuur dient binnen 14 dagen na eerste herinnering te worden voldaan. Is dit niet het geval, zullen er bij volgende herinneringen €10,- administratiekosten/ herinneringskosten in rekening worden gebracht. Het bestaande bedrag zal per 7 dagen met €10 worden verhoogd, zolang de betaling nog niet is voldaan. Dit met een maximum bedrag van €40,-. Is het bedrag nog niet voldaan, zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.

1.5

Geschillen
Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeiend uit, een met Selfservice Zevenbergen gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda onder exclusieve toepassing van Nederlands Recht.

1.6

Conversie
Indien enig artikel uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend blijkt te zijn, zal dit worden vervangen door een artikel dat aard en strekking van het nietige, vernietigbare of anderszins onverbindende artikel zoveel mogelijk benadert.

2. Verhuur

2.1

Overeenkomst van verhuur
De overeenkomst voor verhuur van het materiaal komt tot stand zodra de klant het orderformulier ondertekent. Indien het gehuurde materiaal niet voorradig of defect blijkt te zijn (bijvoorbeeld ten gevolge van een vorige verhuring) behoudt Selfservice Zevenbergen zich het recht voor een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten dan wel de overeenkomst zonder verdere schadeplichtigheid te ontbinden.

2.2

Einde overeenkomst
De overeenkomst eindigt zodra de klant het gehuurde materiaal inlevert bij Selfservice Zevenbergen en hiervoor de berekende huurprijsheeft voldaan en aan al zijn overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is Selfservice Zevenbergen gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beëindigen.

2.3

Waarborgsom
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de klant per verhuurovereenkomst een waarborgsom verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt door Selfservice Zevenbergen vastgesteld met in acht name van de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde materiaal. De waarborgsom is geen vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de overeenkomst kan Selfservice Zevenbergen, de door de klant verschuldigde bedragen, compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom, althans het gedeelte dat niet is verrekend, wordt teruggegeven indien vaststaat dat de klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

2.4

Controle
Teneinde problemen te voorkomen, moet de klant onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de klant dit direct te melden aan Selfservice Zevenbergen zodat een en ander in de overeenkomst kan worden vastgelegd. Indien de klant het gehuurde materiaal zonder verdere opmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde materiaal geacht ten tijde van de aanvang van de verhuur in goede staat te verkeren.

2.5

Schade/verlies
a. Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onmiddellijk te worden gemeld aan Selfservice Zevenbergen. De klant verplicht zich schade aan het gehuurde materiaal die door zijn toedoen/nalaten is ontstaan dan wel door omstandigheden is ontstaan die rechtens voor zijn risico komen, aan Selfservice Zevenbergen te voldoen. Naar keuze van Selfservice Zevenbergen wordt de schade gelijk gesteld aan de dagwaarde van de beschadigde/verloren gedane zaak (d.w.z. de op het moment van beschadiging/verlies geldende nieuwwaarde van de beschadigde/verloren gedane zaak verminderd met de door Selfservice Zevenbergen te bepalen afschrijving op basis van leeftijd of het aantal draaiuren van de beschadigde/verloren gedane zaak), dan wel de kosten die met de reparatie van de beschadigde zaak gemoeid zijn. Daarnaast blijft de huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Selfservice Zevenbergen geleden schade.

2.6

Gebruik
De klant stemt er mee in het materiaal bij Selfservice Zevenbergen weer in te leveren in dezelfde staat als waarin hij het gehuurde materiaal heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De klant dient materiaal gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd te retourneren, zoals hij deze ook ontvangen heeft. Extra kosten veroorzaakt door onvoldoende sorteren of niet reinigen worden in rekening gebracht.
De klant zal instructies zoals gegeven door personeel van Selfservice Zevenbergen opvolgen en schriftelijke werkinstructies en andere instructies van de machines en gereedschappen lezen en hiernaar handelen.

3. Reparatie en onderhoud

3.1

De opdracht
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt schriftelijk aan Selfservice Zevenbergen  gegeven. Een afschrift van de schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de klant verstrekt. De opdracht vangt aan nadat de schriftelijk opdracht door de klant is getekend en eindigt nadat de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de klant al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is Selfservice Zevenbergen gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beëindigen.

3.2

Prijs(opgave) en termijn
De klant is verplicht het door Selfservice Zevenbergen bestede aantal uren en door Selfservice Zevenbergen bij de werkzaamheden gebruikte onderdelen te betalen tegen het op dat moment geldende uurtarief c.q. prijs zoals vermeld in de prijslijst. De klant kan voorafgaand aan de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden alsmede van de termijn waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen. Indien de bij benadering genoemde prijs met meer dan 10% overschreden wordt of dreigt te gaan worden, dient Selfservice Zevenbergen contact op te nemen met de klant om dit te bespreken. Indien de afgesproken termijn dreigt te worden overschreden dient Selfservice Zevenbergen de klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe termijn te noemen. In de in de twee laatste zinnen geschetste situatie kan de klant de overeenkomst beëindigen. Hij is echter alsdan wel gehouden alle tot dan toe verschuldigde bedragen te betalen.

3.3

Stallingkosten
Indien de klant binnen 1 werkdag na kennisneming van de uitvoering van de opdracht zijn motorvoertuig niet heeft opgehaald, kan Selfservice Zevenbergen een door Selfservice Zevenbergen vast te stellen redelijke vergoeding vragen wegens stallingkosten.

3.4

Retentierecht
Selfservice Zevenbergen kan retentierecht uitoefenen op het motorvoertuig indien en voor zolang als de klant de kosten van verhuur en/of werkzaamheden of enig ander bedrag verschuldigd aan Selfservice Zevenbergen niet of niet geheel voldoet.

3.5

Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de werkzaamheden aan de klant ter beschikking gesteld indien daar om wordt verzocht bij verstrekken van de opdracht. Indien onderdelen in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd worden deze daarna ter beschikking gesteld. In alle andere gevallen worden onderdelen eigendom van Selfservice Zevenbergen zonder dat de klant daar enigerlei vergoeding voor zal krijgen.

3.6

Garantie
Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant cq importeur wordt verstrekt. Selfservice Zevenbergen garandeert voor wat betreft door haar te verrichten werkzaamheden dat deze op vakkundige wijze zullen worden verricht. De garantie voor werkzaamheden houdt in dat in geval van ondeugdelijke werkzaamheden de werkzaamheden nogmaals zullen worden uitgevoerd. Indien de alsnog door Selfservice Zevenbergen uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de klant als enige remedie recht op teruggave van de betaalde kosten. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
De aanspraken op garantie vervallen indien:
a. de klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Selfservice Zevenbergen op de hoogte stelt; of
b. Selfservice Zevenbergen niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; of
c. derden zonder toestemming van Selfservice Zevenbergen werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Selfservice Zevenbergen verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

 

Selfservice Zevenbergen / Bandenservice Zevenbergen en Aanhangerservice Zevenbergen, zijn handelsnamen van de Gebr. Van den Akker, zij vallen onder: Van den Akker Handelsonderneming V.O.F.       ( versie: 01-01-2015 )

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *